U bent hier

Disclaimer

Disclaimer website LKO-LMC

LKO-LMC stelt uw interesse in onze producten en uw bezoek aan onze website op prijs.

Doel van de website

Deze website biedt een eenvoudige en snelle toegang tot de informatie en de services die LKO-LMC biedt aan arts en patiënt. De site verwijst mogelijk ook door naar andere niet-LKO-LMC websites. LKO-LMC is niet verantwoordelijk voor de privacy maatregelen noch voor de inhoud van deze niet-LKO‑LMC websites.

Alle informatie op de websites van LKO-LMC is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.

De inhoud van de websites en de opgenomen hyperlinks kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de website

LKO-LMC besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan de LKO-LMC niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal LKO-LMC al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op 'Contacteer ons' in de bovenste navigatiebalk.

LKO-LMC spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. LKO-LMC kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.
LKO-LMC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

Bescherming van persoonsgegevens

LKO-LMC hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
LKO-LMC geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
    Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend.
  • Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand. De houder is LKO-LMC, Schurhovenveld 3143 in 3800-Sint Truiden, België.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Daartoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op 'Contacteer ons' in de bovenste navigatiebalk.
  • LKO-LMC treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van uw persoonsgegevens misbruik maken. Persoonlijke informatie die u ons toestuurt kan pas dan veilig door ons worden beheerd, als die onze beschermingsfilter gepasseerd is. Denkt u daaraan bij het verzenden van vertrouwelijke informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Cookies worden bij elk bezoek naar de beheerder van de website teruggestuurd en maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Op deze site wordt gebruik gemaakt van Google statistics, om bezoekinformatie van deze site te meten en te analyseren, en aan de hand daarvan de effectiviteit van de website te verbeteren. Hiertoe wordt uw IP-adres (en zonodig vergelijkbare andere nummers die in het reguliere gebruik van het internet tussen computers worden uitgewisseld) gebruikt om onder andere verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer te verzamelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze bevatten slechts een uniek willekeurig nummer. Deze cookies kunnen alleen gebruikt worden om u op deze site te herkennen, dus niet op sites van derden. Desgewenst kunt u er in de instellingen van uw browser voor kiezen om cookies te weigeren, op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om cookies achteraf van uw computer te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. LKO-LMC beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. LKO-LMC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Opmerkingen, vragen en suggesties

LKO-LMC wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overig) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde onder privacy beleid aangaande uw persoonlijke informatie. Door LKO-LMC materiaal te sturen geeft u aan LKO-LMC het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren; tevens kan LKO-LMC ideeën en technieken vrij toepassen die u ons stuurt. LKO-LMC heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. LKO-LMC houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

Copyright notice

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij LKO-LMC dan wel haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag tenzij anders aangeven niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van LKO-LMC. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.

Algemeen

Het staat LKO-LMC vrij op elk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn opgezet en vallen onder het wettelijk land van vestiging van LKO-LMC, België en alle geschillen zullen vallen onder de Belgische rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven.
 

Eind van deze gebruiksvoorwaarden.